Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Żninie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostęp do Informacji Publicznej

Przez informację publiczną należy rozumieć każdą informację o sprawach publicznych podlegającą udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Prawo do tej informacji obejmuje uprawnienia do:

 1. uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
 2. wglądu do dokumentów urzędowych, 
 3. dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Prawo to podlega ograniczeniu:

 1. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
 2. ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa,
 3. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o przymusowej restrukturyzacji.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie udostępnianie informacji publicznej następuje poprzez:

 1. ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej – http://bip.pup.powiatzninski.pl/
 2. wywieszanie informacji w powszechnie dostępnym miejscu – na tablicach na korytarzu,
 3. udostępnianie na wniosek informacji, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej wnosi się w postaci:

 1. papierowej na adres Powiatowy Urząd Pracy, ul. Składowa 4, 88-400 Żnin,
 2. elektronicznej na adres poczty elektronicznej - tozn@praca.gov.pl lub adres skrzynki podawczej ePUAP: /pup-znin/SkrytkaESP.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 2 i art. 15 ust. 2 ustawy o dostępnie do informacji publicznej.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym powyżej, Powiatowy Urząd Pracy w Żninie powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Jednak jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Powiatowy Urząd Pracy w Żninie może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wouip.pup.znin.pdf (PDF, 205.54Kb) 2020-07-07 12:25:32 350 razy
2 Wniosek o udzielenie informacji publicznej.doc (, 42.00Kb) 2019-02-26 13:49:10 165 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Bąk 26-02-2019 13:49:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Remigiusz Muszyński 26-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Remigiusz Muszyński 07-07-2020 12:30:09